Nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư

Hạnh Nhân

Các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm xây dựng đời sống tinh thần tốt đẹp hơn trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, ông Triệu Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm, Bắc Kạn chia sẻ.

Nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư

Người dân Pác Nặm gìn giữ bản sắc văn hoá.

Đặc biệt, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm đã khẳng định vai trò nòng cốt trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ đó tạo diện mạo mới cho huyện vùng cao xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn.

Ông Triệu Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm cho hay, Mặt trận và các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các văn bản liên quan. Đặc biệt là 6 nội dung và 10 mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gồm 5 nội dung). 

Theo ông Hiếu, để Pác Nặm có những chuyển biến tích cực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, huyện chú trọng xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Nhiều nội dung khi triển khai trên thực tế đã được lồng ghép với các phong trào thi đua khác để triển khai sâu rộng trong xã hội như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Các địa phương đã tập trung vào quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa, bảo đảm việc bình xét công khai, dân chủ, nâng cao trách nhiệm của ban công tác Mặt trận, trưởng thôn. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Ban Chỉ đạo huyện và các địa phương thực hiện nghiêm túc... Các hoạt động của phong trào nhằm xây dựng đời sống tinh thần tốt đẹp hơn trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, MTTQ từ huyện đến xã và các tổ chức thành viên đã chú trọng việc xây dựng, phát triển, nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ... 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục nhân rộng mô hình tự quản ở khu dân cư như: Mô hình về ''Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang'', về ''Bảo vệ môi trường'', ''Đảm bảo an ninh trật tự''.  

Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017 toàn huyện Pác Nặm có 76 khu dân cư /118 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, tương ứng với hơn 5.130 hộ gia đình. Có 6.751 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. 323 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu. 1.173 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liền…

Tuy nhiên,  việc thực hiện phong trào vẫn còn hạn chế: Cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện đối với việc thực hiện các nội dung của phong trào trong thực tế. Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa còn nhiều hạn chế, công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa còn gặp khó khăn. Cán bộ chuyên môn ở một số địa phương còn thiếu chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng kế hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện, chưa thực sự tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động cụ thể của việc xây dựng đời sống văn hóa, nhất là ở các khu dân cư vùng sâu, vùng xa.

Theo ông Đào Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Pác Nặm: Để nâng cao chất lượng thực hiện phong trào trong thực tế, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa. Chú trọng và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bình xét danh hiệu văn hóa bảo đảm thực chất, kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong xét tặng các danh hiệu văn hóa. Các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân.

Chia sẻ về phương pháp triển khai tuyên truyền, vận động các phong trào đạt kết quả tốt, ông Triệu Trung Hiếu nhấn mạnh: Trong công tác Mặt trận quan trọng hơn cả là việc gần dân, sâu sát với dân để tuyên truyền, đồng thời qua đó tìm hiểu và nắm được tâm tư nguyện vọng và có giải pháp tham mưu cho chính quyền địa phương nhằm gỡ khó, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đồng thuận để xây dựng đời sống mới

Đồng thuận để xây dựng đời sống mới

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý ...

Xem nhiều nhất