Phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

    T.Minh

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” giai đoạn 2018 - 2023.

Phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

 Một số mục tiêu cụ thể của Đề án gồm hoàn thành công tác sưu tầm, kiểm kê, phân loại phục vụ cho việc bảo vệ Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn toàn tỉnh; Xây dựng nội dung tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi cho cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn… 

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: điều tra, kiểm kê, phân loại nghệ thuật bài chòi; tổ chức truyền dạy, đào tạo cho thế hệ trẻ về kỹ năng thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; nghiên cứu ban hành chính sách tạo điều kiện, môi trường cho những nghệ nhân, câu lạc bộ và cộng đồng thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; tổ chức khai thác di sản Bài chòi phục vụ phát triển văn hóa và du lịch; tuyên truyền, quảng bá di sản Nghệ thuật Bài chòi.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất