: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:24:51 23/05/2020

Nam Định: Chậm trễ trong triển khai gói hỗ trợ

Ngày 22/5, UBND tỉnh Nam Định ra Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo Thông báo, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại một số huyện trong tỉnh còn chậm, nhất là việc xác định danh sách, thẩm định các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng hỗ trợ. Đối với các huyện, thành phố chưa hoàn thành việc lập danh sách, thẩm định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ cần tập trung hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 25/5/2020. Đồng thời phải kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai chậm của tập thể, cá nhân liên quan. UBND các huyện, thành phố phải chỉ đạo thực hiện kịp thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng ngay khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ. Trong đó, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội phải hoàn thành trong tháng 5/2020. Được biết, đến nay nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.    

Nam Dương