: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:35 09/07/2019

Quảng Ngãi: Vị thế, vai trò Mặt trận luôn được nâng cao

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Ngãi: Vị thế, vai trò Mặt trận luôn được nâng cao

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc (giữa) trong lễ khởi công 150 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng Quỹ Vì người nghèo,... các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động góp Quỹ Vì người nghèo hơn 291 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Riêng Quỹ Vì người nghèo vận động được trên 126 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động này, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ con giống để người dân thoát nghèo bền vững, hỗ trợ học tập, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ khó khăn đột xuất… Kết quả đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,73% năm 2014, còn 9,39% năm 2018.

Quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 94,7 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, hỗ trợ an sinh cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Cũng trong 5 năm qua MTTQ các cấp đã vận động đóng góp từ các nguồn được trên 11,4 tỷ đồng, để xây dựng và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa. Mặt trận cũng chủ trì vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều việc làm ý nghĩa khác.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều người đã hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần đưa 59/164 xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt là mô hình “Khu dân cư 6 không”, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực hiện CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Mặt trận đã phối hợp tổ chức 15 hội chợ cấp tỉnh, 30 hội chợ cấp huyện, 27 phiên chợ hàng Việt, đưa hơn 50 chuyến hàng Việt về nông thôn, miền núi;...

Về công tác giám sát, phản biện, Mặt trận cấp tỉnh đã chủ trì tổ chức các Đoàn giám sát 8 nội dung; phối hợp giám sát 8 nội dung với UBND tỉnh, các sở ngành; tiến hành khảo sát 13 nội dung theo đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân;...

Ông Nguyễn Cao Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: “Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII cơ bản hoàn thành. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng đã nhận định rằng: Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp của Thường trực HĐND, UBND, các sở, ngành, địa phương sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

“Tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp thường xuyên được chú trọng củng cố, kiện toàn kịp thời theo hướng nâng cao chất lượng; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có nhiều tâm huyết, nỗ lực hơn trong thực thi nhiệm vụ, gắn với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới” - ông Nguyễn Cao Phúc cho biết.

Tấn Thành - Chí Đại