Cần những giấy tờ gì để mua nhà ở xã hội từ ngày 1/10?

Lê Khánh 26/08/2021 18:08

Theo Thông tư số 09/2021/TT - BXD, từ ngày 1/10, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội (NOXH) sẽ có một số thay đổi.

Nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Theo đó, giấy tờ để hoàn thiện mua nhà ở xã hội gồm có:

Thứ 1: Có đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội. Thực hiện theo mẫu 01 các mẫu về sau trong bảng này đều nằm ở phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư. Nếu là học sinh, sinh viên học viện, đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nọi trú công lập thì mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội thực hiện theo mẫu 010

Thứ 2: Có giấy xác nhận đối tượng, thực trạng nhà ở là người có công với cách mạng thực hiện theo mẫu 02.

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân dội nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định thực hiện theo mẫu 03.

Nếu thuộc các trường hợp trên mà đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, tại khu vực đô thi thì thực hiện theo mẫu 04.

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ thực hiện theo mẫu 05.

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thực hiện theo mẫu 06.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường mặt bằng nhà, đất ở, thực hiện theo mẫu 07.

Thứ 3: Có giấy chứng minh về điều kiện thu nhập. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định thực hiện theo mẫu 08.

Trường hợp các đối tượng này đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định thì thực hiện theo mẫu 09 (không cần có xác nhận).

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thực hiện theo mẫu 09 (không cần có xác nhận).

Đối tượng quy định tại các khoản 1,8,9 và 10 Điều 149 Luật Nhà ở thì không yêu cầu giấy tờ chứng minh về điều kiện thư nhập.

Thứ 4: Có giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và đóng bảo hiểm xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần những giấy tờ gì để mua nhà ở xã hội từ ngày 1/10?