Trường phổ thông có thể được tự chọn sách giáo khoa

Hàn Minh 23/10/2023 08:45

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các trường phổ thông.

Các trường phổ thông có thể được tự chọn sách giáo khoa.

Một trong những điểm mới của dự thảo là hội đồng chọn sách không còn do UBND tỉnh, thành phố thành lập mà là do các trường tự chọn. Cụ thể, hội đồng lựa chọn SGK do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Mỗi cơ sở thành lập một hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng.

Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (gọi chung là tổ chuyên môn), đại diện giáo viên, đại diện ban cha mẹ học sinh.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu 5 người.

Nhiệm vụ của hội đồng là tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên; danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa chọn. Từ đó, tổng hợp, đề xuất với người đứng đầu trường danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu.

Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của hội đồng. Bên cạnh đó, chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn SGK của cơ sở.

Trong 3 năm học vừa qua, hội đồng chọn sách do UBND tỉnh thành lập và mỗi môn ở một cấp học là một hội đồng, các trường chỉ được đóng góp ý kiến. Trước đó, ở năm 2020, năm đầu tiên dạy học SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường được giao việc này.

Theo dự thảo quy định, toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục phổ thông sẽ tham gia lựa chọn SGK của môn học đó. Chậm nhất 15 ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu các SGK của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá SGK môn học theo các tiêu chí lựa chọn SGK. Tổ trưởng tổ chuyên môn họp giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn một SGK cho môn học đó: SGK được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 số giáo viên trở lên bỏ phiếu lựa chọn. Trường hợp không đạt tỷ lệ này, tổ chuyên môn phải thảo luận, phân tích và bỏ phiếu lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không có sách nào trên một nửa số giáo viên chọn, tổ chuyên môn quyết định chọn sách có số phiếu cao nhất trong hai lần.

Tổ trưởng tổ chuyên môn tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK báo cáo người đứng đầu, sau đó, các trường lập hồ sơ lựa chọn sách gửi về phòng hoặc sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ vào kết quả của các trường do sở trình, UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn SGK của các trường tại địa phương.

UBND cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước 30/4 hằng năm.

Trong quá trình sử dụng, nếu có kiến nghị của giáo viên, học sinh và phụ huynh, các trường đề xuất phòng hoặc sở giáo dục và đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách.

Dự kiến dự thảo sẽ nhận góp ý đến ngày 20/12/2023. Hiện có 3 bộ SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ GDĐT phê duyệt, là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường phổ thông có thể được tự chọn sách giáo khoa