Xây dựng ngành Xuất bản theo hướng 'tinh gọn, chất lượng, hiện đại'

P. Sỹ 13/07/2023 06:34

Ngày 12/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham gia của gần 250 đại biểu thay mặt hơn 11.000 hội viên.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xuất bản là bộ phận quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vai trò to lớn trong việc tích luỹ, truyền bá tri thức và các giá trị tinh thần, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách và trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá kết quả hoạt động Hội Xuất bản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2023 nêu rõ, từ năm 2017 đến nay, tình hình thế giới và một số khu vực có những diễn biến phức tạp, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Trong bối cảnh đó, Hội Xuất bản Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra với một số kết quả quan trọng như: Kiện toàn 5 ban chuyên môn và xây dựng được bộ quy chế hoạt động; Hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Giải thưởng Sách Quốc gia, nâng tầm về quy mô, chất lượng so với Giải thưởng Sách Việt Nam trước đây…

Bên cạnh một số kết quả đạt được, hoạt động của Hội còn một số khó khăn, hạn chế, trong đó việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên chưa thường xuyên; việc chăm lo bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên còn hạn chế...

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Xuất bản Việt Nam tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của tổ chức quần chúng được Đảng và Nhà nước giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội V Hội Xuất bản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ban chuyên môn của Hội đáp ứng yêu cầu về mô hình và quy trình của xuất bản, phát hành sách trong quá trình chuyển đổi số và cách mạng công nghệ 4.0. Chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, tích cực đóng góp xây dựng ngành Xuất bản Việt Nam theo hướng “tinh gọn, chất lượng, hiện đại” như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đại hội nhiệm kỳ V (2023 – 2028) đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 37 thành viên; bầu ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản làm Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 và 4 Phó Chủ tịch Hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng ngành Xuất bản theo hướng 'tinh gọn, chất lượng, hiện đại'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO