Coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực

Hạnh Nguyên

Để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trực tiếp hướng dẫn Mặt trận các cấp hoàn thiện các khâu, tự tin bước vào một kỳ Đại hội. Tinh Hoa Việt đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xung quanh vấn đề này.

Coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

PV: Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đang diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc nhất là các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp. Để có được tinh thần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chắc hẳn đã có sự tập trung trong chỉ đạo, hướng dẫn cho hệ thống MTTQ các cấp, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy: Sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư và các văn bản, chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 12/2/2018 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn nhằm chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. 

Song song với những văn bản đó, Ban Thường trực cũng như các ban của MTTQ tỉnh tỏa về các địa phương, tập trung hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, xã xây dựng đề cương Báo cáo chính trị, đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam. 

Phong trào thi đua là nơi tập hợp quần chúng nhân dân, thể hiện rõ rệt nhất sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động các phong trào thi đua hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp như thế nào, thưa bà?

- Trọng tâm của đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa bàn, địa phương. Trong tổ chức thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, tiến hành sơ, tổng kết để bảo đảm tính kế thừa và liên tục, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phát động và ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở hưởng ứng đợt thi đua bằng việc đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể và có biện pháp huy động được đông đảo các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Trong đó kết hợp tổ chức sơ kết đợt thi đua ở cấp xã, cấp huyện, lựa chọn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời báo cáo tổng hợp kết quả đợt thi đua về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng kết đợt thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều công trình, sản phẩm, phần việc, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, mang màu sắc, đặc trưng của người Mặt trận được Mặt trận và các tổ chức thành viên đăng ký với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Qua đó chúng tôi nhận thấy, phong trào thi đua hướng tới Đại hội MTTQ các cấp có sức lan tỏa rất lớn và mang ý nghĩa thiết thực không chỉ với người Mặt trận mà với cả mọi tầng lớp nhân dân.  

Với mỗi kỳ đại hội, công tác nhân sự luôn được cân nhắc và chú trọng một cách cẩn trọng nhất. Hiện nay, nhân sự trong hệ thống chính trị các cấp đều tổ chức xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần này, Đề án nhân sự của MTTQ Hà Tĩnh được chuẩn bị như thế nào thưa bà?

- Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị và là diễn đàn quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp. Với mỗi kỳ Đại hội, công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng được chuẩn bị kỹ càng và cẩn trọng. 

Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ này diễn ra trong thời điểm toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) với quyết tâm chính trị cao, nhân sự trong hệ thống chính trị các cấp đều tổ chức xây dựng trên tinh thần cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Quán triệt tinh thần từ các văn bản của Trung ương cũng như Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp chuẩn bị kỹ đề án nhân sự trên cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. 

Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo; đảm bảo số uỷ viên là người ngoài Đảng đạt từ 25% - 30% để MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. 

Chúng tôi sẽ chủ động tham mưu với cấp ủy đảng các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban và hiệp thương làm Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. 

Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019), MTTQ Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn rõ nét trên mọi phương diện. Vậy theo bà, những thành quả quan trọng nhất cần phải phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ tới và điều gì cần phải khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình?

- Phải khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng vào xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. 

Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa, trở thành cuộc vận động trọng tâm, xuyên suốt. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều cách làm sáng tạo đã tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức, ý thức của người dân, cộng đồng, trở thành nhu cầu đòi hỏi, khát vọng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương và tham gia xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Góp ý vào các dự thảo luật, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được chú trọng. 

Theo đó, thời gian qua nhiều cuộc giám sát chuyên đề, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo được dấu ấn, trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm công tác an sinh xã hội, vì người nghèo, giảm nghèo bền vững, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách với cách làm sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Cho nên, nhìn lại một nhiệm kỳ, chúng tôi có thể khẳng định, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực trở thành mái nhà chung, là nơi mọi tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chăm lo cuộc sống của người dân và góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, từ đó góp phần đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, để có thể làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, chúng tôi cũng nhận thấy rằng, bên cạnh những thành quả quan trọng tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 

Trân trọng cảm ơn bà!  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ngày Gia đình, bàn chuyện gia phong

Ngày Gia đình, bàn chuyện gia phong

Đạo làm người của dân tộc Việt Nam nằm trong bốn chữ: trung, hiếu, tiết, nghĩa; trong đó chữ “hiếu” chỉ tồn tại trong quan hệ gia đình.
Trở lại Sin Suối Hồ

Trở lại Sin Suối Hồ

Giờ đây Sin Suối Hồ đã trở thành một điểm đến nổi tiếng với du khách và cũng là nơi trồng địa lan đem lại nguồn lợi kinh tế cho một xã nơi địa đầu phía Tây của Tổ ...
Gập ghềnh đường tới Sao Hỏa

Gập ghềnh đường tới Sao Hỏa

Trạm đổ bộ InSight đã gặt hái nhiều thành tựu trong công cuộc khám phá Sao Hỏa, trong đó nó đã lần đầu tiên lập bản đồ bên trong Sao Hỏa và ghi lại trận động đất ...

Tin nóng

Ngày Gia đình, bàn chuyện gia phong

Ngày Gia đình, bàn chuyện gia phong

Đạo làm người của dân tộc Việt Nam nằm trong bốn chữ: trung, hiếu, tiết, nghĩa; trong đó chữ “hiếu” chỉ tồn tại trong quan hệ gia đình.

Xem nhiều nhất