Điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hạnh Nhân

“Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường theo quy định là phải công khai để dân biết, những nội dung nhân dân bàn và quyết định. Những nội dung nhân dân giám sát từ thực tiễn, để có hiệu lực hiệu quả vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, ông Lê Hồng Phú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết.

Điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo ông Phú, với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống MTTQ quận, phường phát huy vai trò của Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thông qua việc thực hiện dân chủ cơ sở để tiếp tục hoàn thiện đường lối , chính sách, pháp luật về dân chủ, dân chủ ở cơ sở . Bên cạnh đó tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các hành vi tiêu cực khác... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của quận Hoàn Kiếm.

Từ đó, có thể kể một số kết quả nổi bật như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiên cứu thực hiện Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, Quận uỷ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh và có hiệu quả tốt đã tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Làm tốt công tác phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tuyên truyền vận động nhân dân không mắc mưu của phần tử xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập đông người trái pháp luật trên địa bàn quận.

Đặc biệt, hằng năm, Ủy ban MTTQ quận và các phường chủ động tổ chức và phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; công tác thu - chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; việc thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Việc thực hiện chế độ chính sách chăm sóc người có công, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là việc giám sát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, ông Lê Hồng Phú cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện dân chủ ở xã, phường đến các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò giám sát, làm chủ của quần chúng nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiến nghị với các cấp uỷ đảng, chính quyền quận thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở và cán bộ, đảng viên về chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Điều đó sẽ tạo sự lan toả rộng rãi, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người dân, cộng đồng dân cư trong thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Cán bộ Mặt trận trên địa bàn Thủ đô đã không quản ngại vất vả, kiên trì vận động, kết nối người dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem nhiều nhất