: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:39 29/02/2020

Lạng Sơn: Nhiều yếu kém trong công tác tiếp dân

Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã phát hiện hàng loạt sai sót.

Lạng Sơn: Nhiều yếu kém trong công tác tiếp dân

Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo sở ngành, huyện “lười” tiếp dân

Theo TTCP kết luận, công tác ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Lạng Sơn còn một số thiếu sót. Cụ thể, số lượng các văn bản qua các năm chưa nhiều, nhất là giai đoạn 2010 - 2014. Các văn bản được ban hành mới chủ yếu là tiếp thu các quy định của pháp luật, chưa cụ thể hóa các quy định của pháp luật cho phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương để áp dụng đối với từng ngành nghề, lĩnh vực và điều kiện cụ thể.

Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với đơn vị trực thuộc về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng chưa thường xuyên, việc giải quyết còn chậm, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện địa điểm tiếp công dân của một số đơn vị chưa được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân (Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn). Không niêm yết các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết, như tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ.

Cơ quan Thanh tra thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ chủ trì thực hiện tiếp công dân 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình là 61/182 kỳ (33,5%), Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%), Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%), Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có 1/56 kỳ (0,17%) là vi phạm Luật Tiếp công dân.
Đặc biệt, TTCP kết luận, việc Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện như: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 (39,2%) là vi phạm Điều 61, Luật Khiếu nại năm 2011 và Khoản 2, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Việc ghi chép sổ sách tiếp công dân tại huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Y tế Lạng Sơn cũng chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Theo Kết luận thanh tra, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số sở, ngành chưa được quan tâm đúng mức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả đạt được chưa cao.

Nhiều sở ngành, địa phương vi phạm kê khai tài sản

Đối với công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Lạng Sơn, TTCP cho rằng, công tác phân loại, xử lý đơn thư và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị tại Ban tiếp công dân thuộc UBND tỉnh chưa được thường xuyên, kết quả còn hạn chế.

Việc tiếp nhận, theo dõi đơn thư tại một số sở còn chưa đúng mẫu. Xử lý, phân loại đơn thư còn nhầm lẫn, chưa chính xác. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn vi phạm về trình tự, thủ tục. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo quá trình xem xét, giải quyết còn chậm.

Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa bám sát nội dung hướng dẫn của Luật. Tại một số đơn vị như: Sở Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tràng Định, huyện Bình Gia, huyện Lộc Bình, UBND TP.Lạng Sơn, quá trình tiến hành thanh tra một số cuộc chưa thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục. Tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch tiến hành thanh tra…

Đáng chú ý, về công tác phòng chống tham nhũng, một số sở, ngành, địa phương như: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thuế, UBND huyện Hữu Lũng, UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Bình Gia chưa ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng của đơn vị theo quy định. Việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của một số đơn vị còn sai sót như chưa có biên bản bắt đầu niêm yết công khai tại Sở Xây dựng...

Theo TTCP, việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên hiệu quả chưa cao, đối với cấp huyện, cấp sở việc chuyển đổi còn ít, không đúng theo kế hoạch chuyển đổi, chưa đảm bảo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng.

Đức Sơn