Xã hội

Hòa Bình: Chỉ đạo xuyên suốt vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

T.H 25/11/2023 17:25

Để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ và cấp chính quyền địa phương là một yếu tố then chốt, không thể tách rời.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình – bà Đinh Thị Thảo, bày tỏ: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) là quyết định có tính lịch sử, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm giải quyết những khó khăn, thách thức, tạo điều kiện để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển đi lên. Ban Dân tộc tỉnh được giao là cơ quan thường trực Chương trình.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình ngay từ đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 về lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đã lãnh chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án, phải xác định được đối tượng, địa bàn thụ hưởng là yếu tố quan trọng để huy động nguồn lực, tranh thủ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn, miền núi, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số được phát triển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; tuyên truyền sâu rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành được quan tâm thực hiện và đã phát huy hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành chương trình từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo được sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực Chương trình. Đồng thời đã thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh để tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổ chức điều phối các hoạt động của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

th1.jpg
Hòa Bình thực hiện mục tiêu đến năm 2025 sẽ có thêm 25 xã khu vực III thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đối với cấp huyện, thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn và bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với cấp xã đã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã và Ban quản lý cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Hệ thống bộ máy chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình đã phát huy hiệu quả, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành chương trình từ cấp tỉnh đến cơ sở tạo được sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ chuyên môn hướng dẫn các huyện, ‎thành phố rà soát đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc ‎thiểu số trên địa bàn làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi ‎Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc ‎gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ‎đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ‎của 10 Dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung thành phần của Chương trình chi tiết ‎đến từng huyện, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực ‎hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào ‎dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I từ năm 2021 -2025 ‎trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ‎ngành và phối hợp thực hiện các mục tiêu, nội dung thực hiện đối với từng dự ‎án của Chương trình. Việc thực hiện xây dựng kế hoạch hàng năm đối với các danh ‎mục đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và các nội dung thực hiện các dự án nguồn vốn sự nghiệp được thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 -2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025...

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình. Các sở, ban, ngành của tỉnh hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn trên cơ sở bám sát vào Đề án chung của tỉnh, hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết; đề xuất danh sách đăng ký cụ thể các xã, thôn, xóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025; phối hợp với cơ quan thường thực Chương trình thực hiện rà soát các danh mục đầu tư và các nội dung dự án thực hiện Chương trình theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Chỉ đạo xuyên suốt vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO