Bình Định: Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Xuân Hiếu 25/08/2023 13:20

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ mới, cần phải có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029, cho 176 cán bộ Mặt trận các cấp, ông Hồ Sĩ Dũng Phó Chủ tịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản về Chỉ thị số 22, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 08/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các nội dung của Kế hoạch 212/KH-MTTQ-UB và Hướng dẫn 63/HD-MTTQ-BTT ngày 29/6/2023 về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ mới cần phải có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.

Do vậy việc tổ chức hội nghị tập huấn này, nhằm triển khai kế hoạch, hướng dẫn công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho đội ngũ là cán bộ Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh Bình Định là việc làm cần thiết để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận nắm rõ hơn những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Bình Định trong lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, theo dõi, ghi chép đầy đủ để nắm vững các nội dung tập huấn, nắm chắc và hiểu sâu sắc về các công việc trước, trong và sau Đại hội để thực hiện đúng quy định và vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029