Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn không ngừng đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

Xem nhiều nhất