Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo, góp phần tăng cường và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem nhiều nhất